Zorg

Zorg op school

Binnen onze school krijgt ieder kind optimale ontwikkelingskansen. De klasleerkrachten worden hierbij ondersteund door het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de directeur, de zorgcoördinator en de zorgleerkrachten. 


Ons zorgbeleid wordt gedragen door het hele leerkrachtenteam en werkt doelgericht, systematisch, planmatig en transparant. Het zorgcontinuüm is hierbij een belangrijke leidraad en bestaat uit 4 verschillende fasen. Bij het doorlopen van dit begeleidingscontinuüm zijn de ouders en externe hulpverleners (CLB, leerondersteuners, revalidatiecentra, logopedisten,…) belangrijke en betrokken partners. 

De klasleerkracht fungeert uiteraard als eerstelijnsverantwoordelijke voor de zorg van ieder kind in de klas. Iedere klasleerkracht creëert hiertoe een warm en positief klasklimaat en komt tegemoet aan de ondersteuningsbehoeften van elke leerling. 

De zorgcoördinator coördineert de uitvoering van het zorgcontinuüm in zowel de kleuterafdeling als de lagere afdeling. De zorgleerkrachten ondersteunen de klasleerkrachten op de klasvloer. Dit gebeurt op onze school op verschillende manieren: klasintern, klasextern, niveaugroepen, co-teaching, … 


Onze leerlingbegeleiding richt zich op 4 domeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg. 


Enkele extra troeven van onze school op vlak van zorg: 

de sterke taalactivering in de kleuterklassen 

kangoeroewerking voor de meer- of hoogbegaafde kinderen in de lagere afdeling 


U kunt steeds terecht bij de zorgcoördinator of zorgleerkrachten met uw vragen of opmerkingen. De contactgegevens vindt u bij ‘ons team’.

Pestactieplan

Het zorgteam heeft in samenwerking met enkele ondersteuners een schooleigen anti-pestplan ontwikkeld. 

Het preventieve deel komt in alle klassen aan bod door het creëren van een positief klasklimaat. Het leerkrachtenteam hecht veel waarde aan het versterken en ontplooien van sociale vaardigheden en executieve functies. Aan de hand van gerichte activiteiten, zowel in de klas als klasdoorbrekend, maken we conflictsituaties bespreekbaar en werken we aan een hechte groepsdynamiek. We trachten steeds herstelgericht te werken met de kinderen. Iedere klas volgt zijn eigen traject, op eigen tempo. Afhankelijk van de noden en zorgvragen wordt de klasleerkracht hierbij ondersteund door iemand van het zorgteam of een leerondersteuner.

We trachten met dit anti-pestplan pestgedrag geen kans te geven en zo vroeg mogelijk te detecteren. Ouders zijn een heel belangrijke partner in het traject. 

Heb je vragen/opmerkingen hieromtrent, aarzel niet en neem zeker contact op met de klasleerkracht, zorgcoördinator of een zorgleerkracht. De contactgegevens zijn terug te vinden bij het team. 

CLB

Onze school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Veurne-Westhoek. Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding.
Waarvoor kan je bij het CLB terecht? 


Onderwijsloopbaan

Leren & Studeren

Goed in je vel

Gezondheid


Meer info op de website: https://www.vclb-west.be

Het CLB is bereikbaar op 058 31 16 14.

Op onze school is de contactpersoon Delphine Vervaeke: delphine.vervaeke@vrijclbwesthoek.be